25-03-08

Klachtenformulier Algemene Directie Controle en Bemiddeling


Formulier terugzenden (per post, fax of e-mail) naar :

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Fax: 02/277 54 52

Eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Klachten dient u schriftelijk in te dienen.

Hoe meer u precieze gegevens verstrekt in verband met uw klacht hoe beter uw klacht kan worden behandeld.
Klachten zonder duidelijke vermelding van de naam en het adres van de klager worden niet behandeld.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met het oog op het eventueel instellen van een onderzoek naar de naleving van de economische regelgeving.

In voorkomend geval kan uw klacht worden doorgegeven aan andere overheidsinstanties die bevoegd zijn voor het behandelen ervan.

Indien u niet wenst dat uw klacht wordt verstuurd naar een andere overheidsinstantie dan dient u hier het vakje aan te vinken.

Conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u ten allen tijde over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens en heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van die gegevens. Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Dienst Coördinatie, Simon Bolivarlaan 30 -1000 Brussel.

Ten persoonlijke titel
(uitsluitend rubriek 1 invullen)

Voor rekening van een andere persoon
(rubrieken 1 en 2 invullen)

1. Gegevens van de klager (dit zijn de contactgegevens van de consument, die klacht indient)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

2. Gegevens van de tussenpersoon (dit zijn de contactgegevens van diegene die het formulier invult, bijv. een familielid, een vriend die het formulier invult om de consument, die klacht wil indienen, te helpen)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

----

NADEEL

Heeft de klager financieel nadeel ondervonden ? (met andere woorden, heeft de klager geld verloren?)

Ja
Neen

Identificatie van de betrokkene onderneming Handelsbenaming (naam van de onderneming, van de winkel, enz.) Handelsactiviteit (bijv. verkoop van kleding, auto’s, enz.)
Straat, Nr (+ busnr.), Postcode, Gemeente, Land, Tel., Fax, E-mail

KBO-nr. (voorheen BTW-nr.) (niet verplicht in te vullen, maar helpt bij het behandelen van uw dossier. Dit nummer staat meestal vermeld op een factuur of een kasticket)

Beschrijving van de feiten

(Gelieve de voorziene ruimte bij voorkeur niet te overschrijden! Wees zo duidelijk en volledig mogelijk in uw beschrijving)
Indien echt nodig kunt U een bijkomende pagina toevoegen.

Ik ga ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde kunnen meegedeeld worden indien de behandeling van het dossier dit vereist.

Ik geef geen toestemming om de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde mee te delen.

Bijlagen, Datum en handtekening

Gelieve hierbij kopieën van alle documenten te voegen die nuttig zijn voor de behandeling van uw dossier (bijv. kopie van reclame, kasticket of factuur, enz.)

Aantal bijlagen vermelden :

13:07 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.